PROJECTES

« Tornar


Pont Riu Ter, Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Pont Riu Ter

Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Col·locació de totes les lloses prefabricades per el seu posterior armat i formigonat final. Aquests elements són utilitzats com encofrats perduts en la construcció de diferents elements estructurals com ara un pont, un pas de vianants, etc.